×

Dorpsbelang

De "Feriening Doarpsbelang Blauhùs" is opgericht in 1948. De doelstelling van het dorpsbelang is als volgt in de statuten verwoord: 

  • Het bespreken van dorpsbelangen en het tot stand brengen of helpen bevorderen van voor de gemeente of het dorp nuttige inrichtingen.
  • Het richten van verzoeken aan autoriteiten, corporaties en particulieren om de belangen van de gemeente of het dorp en van zijn inwoners te behartigen.
  • Dorpsbelang probeert de belangen van het dorp en zijn inwoners zodanig te behartigen dat de voorzieningen op peil blijven, dat het prettig wonen, werken en leven is in het dorp en dat zowel jong als oud zich er thuis voelt.

De aktiviteiten die dorpsbelang hiervoor onderneemt zijn:

  • Het organiseren van een jaarvergadering: hierin worden de leden op de hoogte gebracht van de aktiviteiten die "dorpsbelang" ondernomen heeft of van plan is te ondernemen.
  • Het voeren van overleg met de gemeente over wensen die het dorp heeft en het beleid dat de gemeente met betrekking tot bet dorp uit wil voeren.
  • De inwoners betrekken bij nieuwe ontwikkelingen door nieuwe plannen van de gemeente ter inzage te leggen en evt. voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren.
  • Het regelmatig op de hoogte houden van de inwoners door mededelingen te plaatsen in het "Vitusklokje" en het twee keer per jaar uitbrengen van "de Nijsbriif" De Nijsbriif wordt bij alle leden bezorgd. In de Nijsbrief, is naast informatie van Dorpsbelang, veel te lezen over zaken die in bet dorp gebeurd zijn of nog gaan gebeuren, hobby's van inwoners en sport.

Het secretariaat van het dorpsbelang is te bereiken op:


Jelly van der Zwan
De Sylroede 57, 8615 LB, Blauhús
e-mail: doarpsbelang@blauhus.nl