×

26e MERKE KEATSPARTIJ

26e MERKE KEATSPARTIJ

Oan alle ynwenners fan

Blauhûs, Greonterp, Westhim en Wolsum!

Hjirby noegje wy jimme út foar de merkekeatspartij op

Tongersdei 24 augustus 2023

Moarns 10 oere op it fuotbalfjild.

 

Opjefte kin oant en mei tiisdei 22 augustus, by

Handelsonderneming Zeinstra, Jacobidyk 11, til 579838

Foar eltsenien die dit jier 16 wurdt en âlder.

 

Dizze keatspartij is ek bedoeld foar de “net” keatsers.

Dit is de kâns om it keatsspul te learen!


9 augustus, 2023 | 20:42 | Hits: 93

Terug
Merke Keatspartij, cartoon kaatsen.jpg