×

Koeke-aksje SAC

Koeke-aksje SAC

Ek dit jier wer hearlike sûkerkoeke fan Bakkerij Popma! Jo bestelling, adres en wize fan betelje kinne jo trochjaan, úterlik freed 13 oktober, op ûndersteande wizen:

-          Ûndersteand strookje ynleverje op de Dykslân 12, Sylroede 33 of Sylroede 17

-          Mail nei sacblauwhuis@hotmail.com.

-          Fia WhatsApp nei Jan (06-29166910), Sietie (06-21948153) of Baukje (06-15174228)

BESTEL ÚTERLIK FREED 13 OKTOBER!

Bestelbriefke koeke-aksje

Namme: ____________________________________________________________

Adres: ______________________________________________________________

Bestelling:  ____ stiks. Bedrach (€3,00 per stik, 4 foar €10,00) : € ________

Wize fan betelje:

o   Graach ûntfang ik in Tikkie, op tel nr: ___________________________________

o   Kontant

De koeken wurde sneon 28 oktober by jo besoarge.

 Foar yn’e aginda: it wykein fan 1, 2 en 3 desimber ha we wer de âld iizer aksje!

Dus romje jo fliering en garaazje noch efkes op, en steun it SAC!


30 september, 2023 | 16:45 | Hits: 123

Terug
Logo SAC (Aangepast).jpg