×

25e MERKE KEATSPARTIJ

25e MERKE KEATSPARTIJ

Oan alle ynwenners fan Blauhûs, Greonterp, Westhim en Wolsum!

 

Hjirby noegje wy jimme út foar de merkekeatspartij op

Freed 20 augustus 2021

Moarns 10 oant jûns 19 oere op it fuotbalfjild.

  

Opjefte kin oant en mei tiisdei 17 augustus, by

Handelsonderneming Zeinstra, Jacobidyk 11, til 579838

Foar eltsenien die dit jier 16 wurdt en âlder.

 

Dizze keatspartij is ek bedoeld foar de “net” keatsers. Dit is de kâns om it keatsspul te learen!

Kom allegear, foar toch in merke gefoel! 

De krânsen en blommen wurde oanbean troch:

  • Keur Schilders
  • Keet De Skourre
  • Keet Hemdyk

De kommisje:

  • Johannes Popma
  • Remco Adema
  • Freerkje Hoeke
  • Jelke Bootsma
  • Jinke Rijpma

31 juli, 2021 | 20:08 | Hits: 88

Terug
Kaatsen, Fakansje partij, foto.jpg