×

25e MERKE KEATSPARTIJ

25e MERKE KEATSPARTIJ

25e  MERKE KEATSPARTIJ

 

Oan alle ynwenners fan

Blauhûs, Greonterp, Westhim en Wolsum!

 

Hjirby noegje wy jimme út foar de merkekeatspartij op

 

Tongersdei 25 augustus 2022

Moarns 10 oere op it fuotbalfjild.

 

Opjefte kin oant en mei tiisdei 23 augustus, by

Handelsonderneming Zeinstra, Jacobidyk 11, til 579838

Foar eltsenien die dit jier 16 wurdt en âlder.

 

Dizze keatspartij is ek bedoeld foar de “net” keatsers.

Dit is de kâns om it keatsspul te learen!

  

KOM ALLEGEAR, BEGJIN DE MERKE SPORTYF!

           

 De krânsen en blommen wurde oanbean troch:

 

Keur Schilders

Keet De Skuorre

Keet Hemdyk

 

 

De kommisje:

Johannes Popma

Remco Adema

Freerkje Hoeke

Jelke Bootsma           

Jinke Rijpma

 


8 augustus, 2022 | 20:53 | Hits: 98

Terug
merkekeatsen2.jpg