×

Nieuws

Blauhús: meielkoar ien (mar wol graach op 1.5 m ôfstân

Skoalle ticht, kafee ticht, Teatskehús  op slot, gjin sport, gjin toaniel, net nei de keet kinne...

Ek yn Blauhús freget it mienskipssin om Corona-frij te bliuwen, litte we dat asjeblyft sa hâlde. Dus:

Nim je ferantwurdlikheid, folgje it RIVM
Sprek je bern der op oan as se der sels net goed om tinke
Brûk je ferstân, hâld ôfstân
Lit sjen dat we in hechte mienskip binne dy't rekken meielkoar hâldt.


22 maart, 2020 | 19:09 | Hits: 72

Terug