×

Nieuws

Blauhúster Krystmerk

Freed 20 desimber 17.00 oere is der in gesellige Krystmerk op it tsjerkeplein en draaiend-rad yn de Sint Vitus. Der binne tintsjes mei mei lekkere hapkes op it plein en yn de tsjerke draait it Draaiend Rad.

OPROP

Hawwe jo noch geskikte draaiend rad prizen lizzen?

Lyts of grut, alles is wolkom.

-          Krystmerk, Berber Witteveen

-          Draaiend Rad, Sicco Rypma

Oant sjen allegear,

Sint Vitus Lokaasjebestjoer


25 november, 2019 | 19:00 | Hits: 96

Terug