×

Corona crisis

Corona crisis

Yn tiden fan krisis is it moai as je mekoar wat helpe kinne.
We binne in lytse mienskip en no’t we meielkoar yn ‘Corona-quarantaine’
sitte, soe it moai wêze as we mekoar bystean kinne as dat noadich is.

  • Sitte jo oan en hawwe jo help noadich dizze dagen? Dan kinne jo dat op ús Facebook pagina oanjaan.
  • Kinne jo helpe? Ek dêr kinne jo dizze pagina foar brûke:
  • Sjoch op: https://www.facebook.com/Blauhus/

Brûk ús pagina om mei elkoar yn kontakt te kommen.
Slagget it net? Lit it ús witte fia ús contactformulier: https://www.blauhus.nl/contact

 


In tijden van crisis is het fijn als iemand je komt helpen. 

We zijn een kleine gemeenschap en nu we samen in ‘Corona-quarantaine’ zitten, is het fijn als we solidair zijn en elkaar waar nodig kunnen helpen.

  • Heeft u deze dagen hulp nodig? Dan kunt u dat op onze Facebook pagina aangeven.
  • Kunt u hulp bieden? Ook dat kunt u melden op deze pagina: 
  • Kijk op https://www.facebook.com/Blauhus/

Gebruik onze Facebook pagina om met elkaar in contact te komen.

Lukt het niet? Laat het ons weten via ons contactformulier: https://www.blauhus.nl/contact

 


18 maart, 2020 | 17:26 | Hits: 90

Terug
corona.jpg