×

Freonskipsfeest

Freonskipsfeest

Oan it begjin fan de simmer hat ‘it Blauhúster skûtsje’ in Freonskipsfeest oankundige yn de pastorytún. Yn ferbân mei de ûntwikkelingen fan it Corona firus blaze we dit jûnsfeest ôf.

Oerdei is der noch wol de monumintedei mei allerhande aktiviteiten yn en om it tsjerke dy’t mear as de muoite wurdich is om te besykjen.

Neist de aktiviteiten fan de lokaasjeried soarget it skûtsje foar:
14:00 -16:00       Demonstraasjesilen mini-skûtsjes yn’e tsjerkegreft
                               Schminken foar de lytse bern
                               Rûnfarre troch de tsjerkegreft mei beheind tal passazjiers
                               (ûnder foarbehâld)

Mei neitiid noch in lyts slokje foar de kommende en geande man/frou.
Uterlik 18:00 skowe we elk de tún wer út. Jûns 19:30  is der wer in tsjerkefiering yn de pastorytún.

WOLKOM!


26 augustus, 2020 | 18:35 | Hits: 82

Terug
De Freonskip.gif