×

IIsklub Blauhús

IIsklub Blauhús

Goeie allegear,

Normaalwei soene wy ​​no by jo delkomme om de kontribúsje te sammeljen en de útnoeging te bringen foar de ledegearkomste. Spitigernôch is it op it stuit net mooglik om in ledegearkomste te organisearjen neffens de maatregels fan it koronafirus. Wy hâlde de ûntwikkelingen hjir rûn drok yn 'e gaten en hoopje begjin 2021 mooglik wol in ledegearkomste organisearje te kinnen.

De kontribúsje wurdt dit jier ek op in oare manier sammele, de bestjoersleden sille ynkoarten in útnoeging bij jo yn de bus goaie wêryn stiet hoe’t jo de kontribúsje betelje kinne.

 

Hallo allemaal,

Normaal gesproken waren we nu bij u aan de deur gekomen om de contributie op te halen en de uitnodiging van de ledenvergadering te brengen. Helaas is het op dit moment niet mogelijk een ledenvergadering te organiseren i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus. Wel houden we de ontwikkelingen in de gaten, wellicht kunnen we begin 2021 wel een ledenvergadering organiseren.

De contributie zal dit jaar op een andere manier worden opgehaald, de bestuursleden zullen binnenkort een briefje bij u door de bus gooien waarop staat vermeld hoe u de contributie kunt betalen.

Bestjoer IIsklub Blauhus.


7 januari, 2021 | 18:54 | Hits: 85

Terug
ijsclub.jpg