×

Kulturele Kuiertocht Gerben Rypma Stifting

Kulturele Kuiertocht Gerben Rypma Stifting

Sneon 21 oktober 2023

13.00 oere Sammelje yn kafee de Freonskip, Blauhûs. We rinne troch de greiden nei Westhim. Underweis is der in ferhaal oer twa Joadske ûnderdûkers

Yn de Bartholomeüs Tsjerke Westhim is in lêzing troch skriuwster keunsthistorika Marije Sennema oer har nije boek Paula en de weirekke spegel.

Dan giet it op nei de Pôllepleats (berteplak GR) en oer in eardere polderdyk troch de greiden nei De Kie.

We binne 16.30 oere wer werom yn kafee De Freonskip foar in gesellige neisit.


Freonen fan de Gerben Rypma Stifting ûntfange in útnûging, wolle jo ek meirinne, nim dan earst kontakt op fia gerbenrypma@gmail.com


30 september, 2023 | 16:52 | Hits: 137

Terug
Foto bij Gerben Rypma Kuiertocht 2023 (Aangepast).png