×

Nieuws

Nijsbrief hjerst

Oprop Nijsbrief Hjerst
Elkenien wa wat foar de Nijsbrief Hjerst hat, dit graach foar 11 septimber stjoere nei: nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblaus@gmail.com

Jimme ferhalen, oankundigingen, foto’s, dizze binne tige wolkom.

As ekstra in oprôp nei nije ynwenners fan Blauhús: stjoer ús in ferhaal ta wêryn jimme jinsels foarstelle oan de Blauhústers.
Alteast tige tank foar jimme bydragen foar de Nijsbrief.


Redaksje Nijsbrief

--------------------------------------------------------

Oproep Nijsbrief Hjerst
Iedereen die kopij heeft voor de Nijsbrief Hjerst heeft, graag sturen voor 11 september naar: nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblaus@gmail.com.

Jullie verhalen, aankondigingen, foto’s, ze zijn allemaal van harte welkom.

Een extra oproep voor nieuwe bewoners van Blauwhuis. Stuur ons uw verhaal (met foto) toe waarin u zich voorstelt aan de bewoners van Blauwhuis.
Alvast hartelijk dank voor jullie bijdragen.

Redaktie Nijsbrief


29 augustus, 2020 | 10:28 | Hits: 170

Terug