×

Nieuws

Oprop Nijsbrief Hjerst

Elkenien wa wat foar de Nijsbrief Hjerst hat, dit graach

foar 13 septimber stjoere nei:

nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblauhus@gmail.com

Jimme ferhalen, oankundigingen, foto’s, dizze binne tige wolkom.

As ekstra in oprôp nei nije ynwenners fan Blauhús: stjoer ús in ferhaal (mei foto) ta wêryn jimme jinsels foarstelle oan de Blauhústers.

Alteast tige tank foar jimme bydragen foar de Nijsbrief.

 

Redaksje Nijsbrief

-----------------------------------------------------------

Oproep Nijsbrief Hjerst

Iedereen die kopij heeft voor de Nijsbrief Hjerst heeft, graag sturen

Voor 13 september naar:

nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblauhus@gmail.com

Jullie verhalen, aankondigingen, foto’s, ze zijn van harte welkom.

Een extra oproep voor nieuwe bewoners van Blauwhuis. stuur ons uw verhaal (met foto) toe waarin u zich voorstelt aan de bewoners van Blauwhuis.

Alvast hartelijk dank voor jullie bijdragen.

 

Redaktie Nijsbrief


23 augustus, 2021 | 17:30 | Hits: 85

Terug