×

Oprop Nijsbrief Hjerst / Oproep Nijsbrief Hjerst

Oprop Nijsbrief Hjerst / Oproep Nijsbrief Hjerst

Elkenien wa wat foar de Nijsbrief Hjerst hat, dit graach foar 25 septimber 2023 stjoere nei:

nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblauhus@gmail.com

Jimme ferhalen, oankundigingen, foto’s, dizze binne tige wolkom.

As ekstra in oprôp nei nije ynwenners fan Blauhús: stjoer ús in ferhaal (mei foto) ta wêryn jimme jinsels foarstelle oan de Blauhústers.

Alteast tige tank foar jimme bydragen foar de Nijsbrief.

 

Iedereen die kopij heeft voor de Nijsbrief Hjerst heeft, graag voor 25 september 2023 sturen naar:

nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblauhus@gmail.com

Jullie verhalen, aankondigingen, foto’s, ze zijn van harte welkom.

Een extra oproep voor nieuwe bewoners van Blauwhuis. stuur ons uw verhaal (met foto) toe waarin u zich voorstelt aan de bewoners van Blauwhuis.

Alvast hartelijk dank voor jullie bijdragen.


13 september, 2023 | 21:02 | Hits: 82

Terug
Voorzijde Nijsbrief Simmer 2023 (Aangepast).jpg