×

Nieuws

Oprop Nijsbrief Maitiid

Elkenien wa wat foar de Nijsbrief Maitiid hat, dit graach foar 27 febrewaris stjoere nei:

nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblaus@gmail.com

Jimme ferhalen, oankundigingen, foto’s (Winter yn Blauhús), dizze binne tige wolkom. As ekstra in oprôp nei nije ynwenners fan Blauhús: stjoer ús in ferhaal (mei foto) ta wêryn jimme jinsels foarstelle oan de Blauhústers.

Alteast tige tank foar jimme bydragen foar de Nijsbrief.

Redaksje Nijsbrief

------------------

Oproep Nijsbrief Maitiid

Iedereen die kopij heeft voor de Nijsbrief Maitiid heeft, graag sturen voor 27 februari naar:

nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblaus@gmail.com

Jullie verhalen, aankondigingen, foto’s (winterfoto’s), ze zijn van harte welkom. Een extra oproep voor nieuwe bewoners van Blauwhuis. stuur ons uw verhaal (met foto) toe waarin u zich voorstelt aan de bewoners van Blauwhuis.

Alvast hartelijk dank voor jullie bijdragen.

Redaktie Nijsbrief


10 februari, 2021 | 17:32 | Hits: 94

Terug