×

Nieuws

Oprop Nijsbrief Maitiid

Oprop Nijsbrief Maitiid

Elkenien wa wat foar de Nijsbrief Maitiid hat, dit graach foar 26 febrewaris stjoere nei:

nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblauhus@gmail.com

Jimme ferhalen, oankundigingen, foto’s, dizze binne tige wolkom.

As ekstra in oprôp nei nije ynwenners fan Blauhús: stjoer ús in ferhaal (mei foto) ta wêryn jimme jinsels foarstelle oan de Blauhústers.

Alteast tige tank foar jimme bydragen foar de Nijsbrief.

 

Redaksje Nijsbrief

 

Oproep Nijsbrief Maitiid

Iedereen die kopij heeft voor de Nijsbrief Maitiid heeft, graag sturen voor 26 februari naar:

nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblauhus@gmail.com

Jullie verhalen, aankondigingen, foto’s, ze zijn van harte welkom.

Een extra oproep voor nieuwe bewoners van Blauwhuis. stuur ons uw verhaal (met foto) toe waarin u zich voorstelt aan de bewoners van Blauwhuis.

Alvast hartelijk dank voor jullie bijdragen.

 

Redactie Nijsbrief


5 februari, 2022 | 19:32 | Hits: 77

Terug