×

Nieuws

Oprop Nijsbrief Winter

Oprop Nijsbrief Winter

Elkenien wa wat foar de Nijsbrief Hjerst hat, dit graach foar 30 novimber stjoere nei: nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblauhus@gmail.com.

Jimme ferhalen, oankundigingen, foto’s, dizze binne tige wolkom.

As ekstra in oprôp nei nije ynwenners fan Blauhús: stjoer ús in ferhaal (mei foto) ta wêryn jimme jinsels foarstelle oan de Blauhústers.

Alteast tige tank foar jimme bydragen foar de Nijsbrief.
Redaksje Nijsbrief

 

Oproep Nijsbrief Winter
Iedereen die kopij heeft voor de Nijsbrief Winter heeft, graag sturen voor 30 november naar: nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblauhus@gmail.com.

Jullie verhalen, aankondigingen, foto’s, ze zijn van harte welkom.

Een extra oproep voor nieuwe bewoners van Blauwhuis. stuur ons uw verhaal (met foto) toe waarin u zich voorstelt aan de bewoners van Blauwhuis.

Alvast hartelijk dank voor jullie bijdragen.


Redaktie Nijsbrief


17 november, 2020 | 20:03 | Hits: 90

Terug