×

Oprop Nijsbrief Winter

Oprop Nijsbrief Winter

Elkenien wa wat foar de Nijsbrief Winter hat, dit graach foar 29 novimber stjoere nei:

nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblauhus@gmail.com

Jimme ferhalen, oankundigingen, foto’s, dizze binne tige wolkom.

As ekstra in oprôp nei nije ynwenners fan Blauhús: stjoer ús in ferhaal (mei foto) ta wêryn jimme jinsels foarstelle oan de Blauhústers.

Alteast tige tank foar jimme bydragen foar de Nijsbrief.

 

Redaksje Nijsbrief

--------------

Oproep Nijsbrief Winter

Iedereen die kopij heeft voor de Nijsbrief Winter heeft, graag sturen voor 29 november naar:

nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblauhus@gmail.com

Jullie verhalen, aankondigingen, foto’s, ze zijn van harte welkom.

Een extra oproep voor nieuwe bewoners van Blauwhuis: stuur ons uw verhaal (met foto) toe waarin u zich voorstelt aan de bewoners van Blauwhuis.

Alvast hartelijk dank voor jullie bijdragen.

 

Redactie Nijsbrief


2 november, 2021 | 17:38 | Hits: 80

Terug
winter.jpg