×

Oprop Nijsbrief Winter

Oprop Nijsbrief Winter

Elkenien wa wat foar de Nijsbrief Winter hat, dit graach foar 1 desimber 2022 stjoere nei:

nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblauhus@gmail.com

Jimme ferhalen, oankundigingen, foto’s, dizze binne tige wolkom.

As ekstra in oprôp nei nije ynwenners fan Blauhús: stjoer ús in ferhaal (mei foto) ta wêryn jimme jinsels foarstelle oan de Blauhústers.

Alteast tige tank foar jimme bydragen foar de Nijsbrief.

Redaksje Nijsbrief

 

Oproep Nijsbrief Winter

Iedereen die kopij heeft voor de Nijsbrief Winter heeft, graag voor 1 december 2022 sturen naar:

nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblauhus@gmail.com

Jullie verhalen, aankondigingen, foto’s, ze zijn van harte welkom.

Een extra oproep voor nieuwe bewoners van Blauwhuis. stuur ons uw verhaal (met foto) toe waarin u zich voorstelt aan de bewoners van Blauwhuis.

Alvast hartelijk dank voor jullie bijdragen.

Redactie Nijsbrief


22 oktober, 2022 | 17:23 | Hits: 69

Terug
Oprop kopij voor de Winter 2023 Nijsbrief.jpg