×

Nieuws

SAC aksje

We fine it o sa jammer, mar ha beslúten om de Blomkesaksje dit jier oer te slaan. 
Dit fanwege de maatregels die't nommen binne om it Coronavirus yn te damjen.


Ek rekket dit de donateursaksje. Gebrûklik komme we rûn dizze tiid lâns, mar dit ha we útstelt oant juny. 
By de donateurs dy't (noch) net fia automatyske inkasse betelje, komme we dan lâns. Ek sil yn juny de bijdrage fia de automatyske inkasso ôfskreaun wurde. Mocht tsjin dy tiid blike dat we it op'e nij útstelle moatte, dan litte we it jimme witte.


We hoopje dat eltsenien goed troch dizze frjemde perioade komt, en sjogge jim wer sadra it kin.


Groetnis, it SAC bestjoer.


28 maart, 2020 | 15:13 | Hits: 107

Terug