×

Nieuws

SieSa gesloten

Bêste gebrûkers fan SieSa,


Ek SieSa sil de doaren foar de kommende 3 wyken oant 6 april slúte y.f.m. it Coronavirus.
At der fragen binne betreft de peuterclub? Willy Witteveen en Annemiek Popma hâlde de âlders op de hichte

De fergadering fan 17 maart foar leiders en leidsters fan SieSa giet ek net troch. Nije datum folgt letter.

Mochten der oars fragen wêze dan kinne jimme my maile aeltsje.bosscha@hotmail.com as belje 06-1815 9632 of kontakt sykje mei yn fan de oare bestjoersleden Arjen Witteveen, Berber Witteveen, Mariska Rijpkema en Richard Smeding.

We hope dizze tiid goed mei elkoar troch te kommen. Pas goed op jim sels en op elkoar.

Groetnis namens SieSa
Aeltsje Bosscha


16 maart, 2020 | 06:54 | Hits: 106

Terug