×

Simmer yn Fryslân

Simmer yn Fryslân

We ha in moaie dei hân mei Omrop Fryslân, programma Simmer yn Fryslân. 
Nijsgjirrige en aardige ynterviews op de radio en telefyzje. Elkenien tige tank foar de meiwurking oan een moaie promoasje foar Blauhús. 

Hjirûnder noch een pear links nei de TV útstjoering en dei-ferslach

TV-ferslach

Dei-ferslach


17 augustus, 2021 | 19:34 | Hits: 80

Terug
syf.jpg