×

Update Wonen

Update Wonen

Samenwerking tussen dorpsbewoners Blauwhuis en de gemeente zorgt voor een nieuwe mijlpaal in nieuwbouw traject.

Na circa 4 jaar van inventariseren, praten, ideeën uitwerken, teruggestuurd worden, lobbyen, media zoeken en informatie- en brainstormavonden organiseren in Blauwhuis, heeft de Wooncommissie Blauwhuis goed nieuws. De brainstormavonden met de Gemeente en dorpsbewoners waren een groot succes. Van hieruit kwamen prachtige gezamenlijke ideeën en de gemeente is overtuigd geraakt van de noodzaak om Blauwhuis uit te breiden.

De uitkomsten van onder andere deze brainstormavonden zijn door de gemeente verder uitgewerkt in concrete plannen. Hierbij heeft de gemeente zich wel te houden aan een diversiteit van regels en lijkt het soms makkelijker dan het daadwerkelijk is. Mede dankzij de inzet van wethouder Michel Rietman, die verantwoordelijk is voor wonen binnen de Gemeente, zijn de uitgewerkte plannen op dinsdag 7 februari jl. voorgelegd aan het college van de Gemeente Súdwest Fryslân. Het college heeft het voorstel enthousiast ontvangen en oordeelde positief. Er is besloten om met het ingediende voorstel verder te gaan, maar wat is dit voorstel nu concreet?

Het voorstel bestaat uit een drietal onderdelen die hieronder kort worden uiteengezet.

Werken en wonen

Binnen Blauwhuis is door meerdere dorpsbewoners te kennen gegeven dat er een behoefte is aan werken en wonen. Eventuele uitbreiding van het bedrijventerrein is iets waar de gemeente niet zelfstandig over kan beslissen. De uiteindelijke beslissing zal via de afdeling economische zaken van de Provincie Fryslân gaan. De gemeente zal hier in een ander traject verder over praten met de provincie, dit blijft buiten het traject van nieuwbouw woningen in Blauwhuis.

Inbreiding

Binnen de gemeente gaat de voorkeur in eerste instantie altijd uit naar inbreiding. Na onderzoek, van de gemeente en de sessies met het dorp, bleek dit slechts op één locatie mogelijk. De eigenaar krijgt van de gemeente de mogelijkheid om daar zelfstandig meerdere woningen op te plaatsen. Echter is de grondeigenaar van deze locatie zelf beslissingsbevoegd om hier een keuze te maken. Het betreft hier de autogarage Witteveen. Mocht de inbreiding niet tot stand komen, dan kan het aantal woningen wat hiervoor staat gepland in een tweede fase worden bijgebouwd bij de uitbreiding zoals in het volgende punt beschreven.

Uitbreiding

Met enkel een mogelijke inbreiding in Blauwhuis kan niet aan de behoefte (qua aantal en type woningen) in het dorp worden voldaan. Een uitbreiding is dan ook noodzakelijk. Hiervoor waren meerdere opties rondom Blauwhuis mogelijk. Na uitvoerig onderzoek van de gemeente en stemrondes tijdens de brainstormsessies met het dorp, is er besloten om bij de Lytse Finne te gaan uitbreiden. De gemeente geeft toestemming om hier in een eerste fase 15 nieuwe woningen te plaatsen.  

Hoe nu verder?

De gemeente maakt op dinsdag 14 februari het voorstel, zoals voorgelegd aan het college, openbaar. Het voorstel is dan voor een ieder in te lezen en ook voor buitenstaanders zoals  projectontwikkelaars. Om als dorp niet overgeleverd te zijn aan een projectontwikkelaar die niet het belang van Blauwhuis dient, is zorgvuldigheid geboden. De Wooncommissie Blauwhuis (onderdeel van het Dorpsbelang) trekt samen met de grondeigenaar en Gemeente op om samen te kijken welke vervolgstappen genomen kunnen worden. Hierbij wordt gekeken naar wat het beste is voor zowel het dorp als de grondeigenaar. De kaders zijn door de gemeente vastgelegd in het eerder genoemde voorstel.

Wij willen alle dorpsbewoners, mede namens de grondeigenaar, vragen deze oriëntatiefase af te wachten. Na de oriëntatiefase zal er een nieuwe update en gezamenlijke sessie komen over de te nemen vervolgstappen.

Mochten er nog vragen zijn, dan willen wij vragen deze te mailen naar wenjen@blauhus.nl. De vragen kunnen dan worden gebundeld en in alle zorgvuldigheid worden beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Wooncommissie Blauwhuis


14 februari, 2023 | 20:14 | Hits: 162

Terug
Wonen (Aangepast).jpg