×

Oprop Nijsbrief Simmer / Oproep Nijsbrief Simmer

Oprop Nijsbrief Simmer / Oproep Nijsbrief Simmer

Jimme ferhalen, oankundigingen, foto’s, dizze binne tige wolkom.

As ekstra in oprôp nei nije ynwenners fan Blauhús: stjoer ús in ferhaal (mei foto) ta wêryn jimme jinsels foarstelle oan de Blauhústers.

Alteast tige tank foar jimme bydragen foar de Nijsbrief.

 

Jullie verhalen, aankondigingen, foto’s, ze zijn van harte welkom.

Een extra oproep voor nieuwe bewoners van Blauwhuis. stuur ons uw verhaal (met foto) toe waarin u zich voorstelt aan de bewoners van Blauwhuis.

Alvast hartelijk dank voor jullie bijdragen.

 

Redaksje Nijsbrief


28 mei, 2023 | 10:40 | Hits: 85

Terug
Voorzijde Nijsbrief Maitiid 2023.png